Wszyscy leczeni za darmo

0
400

Cudzoziemcy oraz osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego również mają zapewnione bezpłatne diagnozowanie i leczenie w przypadku zakażenia koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy apeluje do mieszkańców o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o rejestracji w PUP. Jednym z istotnych powodów, dla których mieszkańcy rejestrują się jako osoby bezrobotne, jest właśnie chęć uzyskania uprawnień do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

W trakcie epidemii na bezpłatną pomoc medyczną mogą też liczyć przebywający w Polsce cudzoziemcy, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z ustawą, brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi na przeszkodzie badaniom sanitarno-epidemiologicznym ani leczeniu osób, które są podejrzane o zakażenie. Osoby takie, jak również nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym, mają wręcz obowiązek poddać się badaniom. Koszty badań i leczenia szpitalnego pokrywane są z budżetu państwa.

Przeszkodą w zbadaniu czy przyjęciu do szpitala nie może też być brak legalnego pobytu. Co więcej, służba zdrowia nie ma obowiązku gromadzić danych dotyczących legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, ani informować o tym z własnej inicjatywy jakichkolwiek służb, w tym policji czy straży granicznej. Do rejestracji w szpitalu wystarczy paszport. Cudzoziemcy muszą pamiętać, że polskie prawo nie tylko chroni ich w przypadku, gdyby potrzebowali pomocy w związku z epidemią koronawirusa, ale również nakłada związane z tym obowiązki. Muszą się oni poddać badaniom, izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu czy hospitalizacji. Obowiązują ich też wszystkie wytyczne dotyczące nakazów i zakazów wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ważne informacje dla cudzoziemców, również w języku ukraińskim publikuje na swoich stronach policja.