REGULAMIN KONKURSU

0
374

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu jest wydawca tygodnika „Przegląd Piaseczyński” Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A
  2. Organizator działa na zlecenie własne.
  3. Konkurs trwać będzie w dniach podanych w papierowym wydaniu Gazety 21.06.2018 od godz.8.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
  6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
  2. Konkurs polega na nagrodzeniu 15 Uczestników, którzy kolejno zgłoszą się w redakcji przy ul. Sierakowskiego 12 A i udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w konkursie, opublikowane w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”.

        3.Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:

 1. powinno być wynikiem osobistej wiedzy Uczestnika,
 2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
 3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
 4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

 5.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
  1. Konkurs wygrywa pierwszych 15 osób, które 21 czerwca 2018 r. zgłoszą się do redakcji „Przeglądu Piaseczyńskiego” przy ul. Sierakowskiego, w godz. 8.00-17.00 i podadzą poprawna odpowiedź na pytanie zadane w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  2. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej na miejscu
  3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  5. Odbiór nagród Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.  Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
  6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gazety oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię