Prześwietlą ruch

95

Powiat zlecił analizę ruchu drogowego oraz przygotowanie modelu ruchu w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Wyniki mają ułatwić planowanie inwestycji drogowych.

Zgodnie z zapowiedziami z końca ubiegłego roku, powiat przystąpił do przygotowania ważnego dokumentu, który powinien umożliwić racjonalne planowanie rozwiązań komunikacyjnych dla całego powiatu. Przygotowywane studium układu drogowego powiatu piaseczyńskiego obejmuje w pierwszej kolejności analizę istniejącej sytuacji drogowej, w tym pomiary natężenia ruchu (w porannym i popołudniowym szczycie). Zadaniem firmy, z którą powiat podpisał umowę, jest wyselekcjonowanie rodzajów pojazdów, ustalenie liczby osób wsiadających i wysiadających na przystankach kolejowych oraz pomiar napełnienia autobusów.  Powiat chce również dowiedzieć się, ile pojazdów można zaliczyć do ruchu lokalnego, a jaki odsetek stanowi ruch tranzytowy. Badania te będą prowadzone metodami tradycyjnymi, oprócz tego mają się oprzeć również na danych pochodzących od operatora telefonii komórkowej. Dla potrzeb przygotowywanego studium należy zbadać plany inwestycji drogowych zarówno w obszarze powiatu, jak i poza nim. Chodzi o uwzględnienie również inwestycji warszawskich, planów GDDKiA oraz PKP.  Firma ma również zająć się analizą obowiązujących na terenie powiatu dokumentów planistycznych, planów miejscowych i dokumentów strategicznych pod kątem uzyskania danych do modelu transportowego, który uwzględni liczbę mieszkańców oraz strukturę społeczeństwa (zatrudnieni, uczący się).

W oparciu o te wszystkie dane, przygotowany zostanie model komputerowy sieci drogowej. Powiat oczekuje przygotowania  dwóch prognoz dotyczących ruchu drogowego: krótkoterminowej (np. do 2022 roku) i długoterminowej (np. do roku 2030), w tym kilku różnych opcji uwzględniających różne warianty rozwoju układu drogowego.

– Potrzebujemy narzędzia, które pokaże nam, jak prawdopodobnie zmieni się ruch na terenie powiatu po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy i trasy S7 – mówi starosta Ksawery Gut. Opracowanie pozwoli powiatowi przede wszystkim planować inwestycje drogowe.

– W pierwszej kolejności będziemy musieli zająć się budową czy remontami dróg o największym natężeniu ruchu i komunikujących ważne szlaki drogowe – wyjaśnia Gut. – Analiza pokaże sytuację na różnych kategoriach dróg, liczę więc na współpracę innych samorządów.

Cały raport ma być gotowy do końca maja. Powiat zapłaci za niego 120 tys. złotych.