Porozumienie w sprawie Dworu Ryxów

54

W piątek 21 lutego podpisany został list intencyjny między Powiatem Piaseczyńskim a Gminą Prażmów. To pierwszy krok w ramach ratowania dwustuletniego prażmowskiego Dworu.

List intencyjny jest efektem rozmów, jakie prowadził zarząd Powiatu Piaseczyńskiego z władzami Prażmowa na temat wspólnego zagospodarowania Dworu.  Jego intencją jest przyznanie pomocy finansowej gminie na wspólną realizację remontu budynku.

– Dwór Ryxów jest obiektem cennym dla Gminy i Powiatu ze względów historycznych, tak więc mieszkańcom zależy na tym, żeby obiekt stał się w przyszłości centrum życia kulturalnego – czytamy w liście intencyjnym.

Położony w centrum Prażmowa nad doliną rzeki Jeziorki Dwór Ryxów stoi na działce o powierzchni 1,28 ha, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 452 m2. Ma stać się miejscem ważnych dla mieszkańców działań w zakresie kultury, profilaktyki, edukacji, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej i prawnej. Dwór byłby wykorzystywany na cele odpowiadające potrzebom kulturalno-edukacyjnym i integracji społecznej mieszkańców gminy i powiatu.

Po remoncie i zaadaptowaniu Dworu Powiat będzie korzystał z połowy budynku. Dokładny podział pomieszczeń nastąpi podczas akceptacji projektu prac remontowych.

Gmina zobowiązała się, że w ciągu 3 miesięcy przystąpi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który obecnie nie pozwala na realizację zamierzonych celów), oraz że w ciągu 9 miesięcy opracuje projekt koncepcyjny prac remontowych i adaptacyjnych. Projekt ma przedstawić Powiatowi do akceptacji, zanim uzgodni zakres prac z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego Gmina przygotuje kosztorys i harmonogram prac remontowych. To Gmina również będzie odpowiedzialna za remont i adaptację Dworu Ryxów, a do czasu jego przeprowadzenia będzie zabezpieczać budynek przed dalszą dewastacją i degradacją.

Powiat natomiast, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego, przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% kosztów tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.

Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały, który na najbliższej sesji zostanie przedstawiony Radzie Powiatu, a który uchyla uchwałę z września 2018 roku w sprawie odwołania darowizny w postaci Dworu oraz działki, na której stoi, na rzecz Gminy Prażmów.