Opłaty za reklamy w 2021 roku

0
663

Uchwała dotycząca opłat za umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej to naturalna konsekwencja podjętej w marcu uchwały krajobrazowej. Właściciele nieruchomości, na których umieszczona jest reklama, mieliby wnosić opłaty dopiero od połowy 2021 roku.

Gmina Piaseczno jako pierwsza w powiecie i jedna z pierwszych w Polsce podjęła w marcu br. tzw. uchwałę krajobrazową. Jej głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez usunięcie z niej nadmiaru reklam, często nieestetycznych i niskiej jakości. Przyjęte przez Radę Gminy przepisy dokładnie określają zasady umieszczania szyldów i różnego rodzaju reklam na budynkach, ogrodzeniach, przy ulicach czy w dowolnych innych miejscach na terenie prywatnych nieruchomości. Niektóre, jak np. banery, mają w ogóle zniknąć z przestrzeni publicznej, inne mają podlegać ograniczeniu w zależności od obszaru gminy. Kolejnym krokiem, który dopuszcza ustawa krajobrazowa, jest przyjęcie przez samorząd uchwały określającej zasady wnoszenia do gminy opłat od umieszczanych w przestrzeni publicznej reklam oraz kar za niedostosowanie się do zapisów uchwały krajobrazowej.

Burmistrz przedstawił radnym uchwałę w tej sprawie i miała być ona przedmiotem głosowania na ostatniej sesji Rady Gminy, ale ostatecznie ja zdjęto, by radni mieli więcej czasu na zapoznanie się z nią, a gmina na przygotowanie akcji informacyjnej. Zgodnie z zapisami przedstawionego projektu uchwały, właściciel nieruchomości, na której umieszczona jest reklama, miałby obowiązek złożyć deklarację (podobną do „śmieciowej”), w której poda informację o liczbie, rodzaju i wielkości nośników reklamowych. Na tej podstawie wyliczy wysokość opłaty, którą powinien następnie kwartalnie wnosić do Gminy. Zgodnie z propozycją zarządu Gminy, miałaby ona wynosić 1,5 zł dziennie opłaty stałej od każdej sztuki nośnika oraz 0,10 zł za m2 powierzchni, również naliczanej dziennie. Stawki te są prawie o połowę niższe od dopuszczonych ustawą i przyjmowanych przez inne samorządy (2,45 zł opłaty stałej i 0,20 zł/m2 opłaty zmiennej). Dla przykładu za tablicę reklamową wielkości 1 m2 trzeba by zapłacić 1,6 zł dziennie, czyli 584 zł rocznie.

Opłaty mają dotyczyć oczywiście tylko reklam, nie szyldów informujących o prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej. W związku z tym, że przyjęta w marcu uchwała krajobrazowa dała mieszkańcom gminy czas na dostosowanie się do jej zapisów, władze są zdania, że opłaty powinny zacząć obowiązywać dopiero od momentu, w którym zacznie ona realnie obowiązywać, czyli od 25 maja 2021 roku.

Inną kwestią są kary. Zgodnie z ustawą krajobrazową z 2015 roku, wysokość kary pieniężnej za umieszczenie reklamy niezgodnej z przepisami lokalnymi ustala się jako 40-krotność stawki opłaty dziennej (części zmiennej i stałej) dla danej reklamy według uchwały o opłacie reklamowej przyjętej w danej gminie. Opłata jest liczona za każdy dzień od momentu, w którym gmina wskaże niezgodną z przepisami reklamę aż do jej usunięcia. Innymi słowy, w przypadku Piaseczna za reklamę o powierzchni 1m2 właściciel musiałby zapłacić 1,6 zł x 40, czyli 64 zł kary dziennie.

Podjęcie uchwały o opłacie reklamowej jest niezbędne dla egzekwowania zapisów uchwały krajobrazowej. Po pierwsze konieczność wnoszenia opłaty skłoni przedsiębiorców do przemyślanej ekspozycji swoich reklam, a po drugie bez tego Gmina nie miałaby podstawy do karania naruszeń uchwały. Warto pamiętać, że vacatio legis uchwały krajobrazowej ma roczny okres dostosowawczy w przypadku banerów, tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na ogrodzeniach oraz dla reklam obwoźnych. W tym wypadku kary za niedostosowanie się do przepisów będą mogłyby być stosowane już od 25 maja 2020 roku.

Czy i kiedy ostatecznie radni podejmą uchwałę o opłacie reklamowej i czy nastąpią jakieś zmiany w jej zapisach, przekonamy się prawdopodobnie na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Gminy.