Budżet uratowany

0
280

Drugie podejście do emisji obligacji, które mają zabezpieczyć tegoroczny budżet Lesznowoli, zyskało akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Gmina Lesznowola pod koniec września zdecydowała się na emisję obligacji w kwocie 29 mln złotych. Tyle pieniędzy brakuje bowiem do domknięcia tegorocznego budżetu.

– Uważam, że należy prowadzić inwestycje tu i teraz, zwłaszcza jeśli możemy skorzystać z tak niskiego oprocentowania w stosunku do inflacji – uzasadniała we wrześniu wniosek o zadłużenie gminy skarbnik Elżbieta Obłuska. Radni zaaprobowali ten pomysł, w przeciwieństwie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która unieważniła uchwałę. RIO powołała się m.in. na unieważnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której mowa o spłacie zaciągniętych dzięki obligacjom zobowiązań. Tu powodem było wskazanie 12,7 mln dochodów ze sprzedaży majątku po byłym KPGO Mysiadło w 2020 roku.

– W toku badania uchwały Kolegium Izby ustaliło, że w związku ze sprzedażą nieruchomości w planowanej kwocie 12 700 000 zł toczy się postępowanie sądowe, zatem należności ze sprzedaży majątku w tej części należy zakwalifikować jako sporne i niepewne – czytamy w uzasadnieniu decyzji RIO.

W związku z tym uchwała w sprawie obligacji ponownie wróciła pod obrady Rady Gminy w październiku. Powiązana z nią uchwała budżetowa oraz WPF uległy istotnym zmianom. Dwadzieścia sześć zadań, głównie związanych z projektowaniem czy budową dróg, zostało przesuniętych na rok przyszły i następne. W uzasadnieniu podano, że „realizację projektów budowy dróg przesuwa się na 2020 rok z powodów niezależnych od projektantów, m.in. pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe i inne”. W każdym razie pozwoliło to zredukować deficyt o dokładnie 2 mln złotych. Tym samym zmniejszono emisję obligacji na 27 mln zł. Uchwała została podjęta i trafiła ponownie do zaopiniowania przez RIO. Gdyby opinia była negatywna, samorząd miałby poważny problem. Na szczęście 13 listopada RIO zaopiniowało pozytywnie nową uchwałę.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło blisko 80 mln złotych. Na koniec roku 2019 będzie wynosiło blisko 130 mln zł, co stanowi 53,44% zaplanowanych na ten rok dochodów. RIO zaznacza, że w okresie wykupu obligacji (lata 2029-2034) poziom zobowiązań zgodnie z prognozami pozwoli na ich spłatę. Podkreśla jednak, że stanie się tak, o ile w latach następnych (poza zaplanowanymi dochodami ze sprzedaży papierów wartościowych na 22 mln zł w roku 2020) Gmina nie będzie zaciągać kolejnych zobowiązań, a jej dochody utrzymają się na podobnym poziomie.

O tym, jak ma wyglądać przyszłoroczny budżet, napiszemy w najbliższym numerze.