Rekrutacja do Domu Samopomocy

356

W grudniu ma rozpocząć działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach. Będzie placówką wsparcia dziennego dla niepełnosprawnych, pełnoletnich mieszkańców powiatu. Rozpoczęła się rekrutacja. Są wolne miejsca.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach będzie przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), oraz dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ma być placówką wsparcia dziennego, w której będą prowadzone indywidualne i zbiorowe treningi. Mają one na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

ŚDS będzie działał w Pęcherach przy ul. B. Chrobrego 83, po sąsiedzku z Zespołem Szkół Specjalnych. Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W ośrodku jest 45 miejsc dla niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie rozpoczęło rekrutację.

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS w Pęcherach lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostanie ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.

Konieczne jest złożenie we właściwym ośrodku pomocy społecznej następujących dokumentów: wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej skieruje osobę zainteresowaną do ŚDS w Pęcherach. Jednocześnie upoważni do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustali odpłatność za pobyt. W razie braku miejsc, osoba ubiegająca się o przyjęcie zostanie wpisana na listę osób oczekujących. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 lub telefonicznie, pod numerem 756 62 77.