Jak otrzymać 300+?

Program „Dobry Start” to 300 zł na wyprawkę dla każdego uczącego się dziecka. Jak można skorzystać z programu?

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodzice czy opiekunowie prawni mogą ubiegać się o otrzymanie 300 zł raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko. Rząd przewiduje, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów, co daje ok. 1,4 miliarda złotych wydatku dla Skarbu Państwa.
Świadczenie przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20. roku życia. Dla dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie przysługiwać do 24. roku życia. 300+ uniezależnione jest od dochodu.
Wniosek o świadczenie musi złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują program 500+, czyli urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski przez internet można już składać. Od 1 lipca istnieje taka możliwość poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Wnioski trzeba złożyć do 30 listopada.
– W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.