REGULAMIN PRZEGLĄDU PIASECZYŃSKIEGO

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania, należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:Regulamin – niniejszy „Regulamin emisji reklam i insertów w Gazecie”;Gazeta – tygodnik powiatowy pod tytułem „Przegląd Piaseczyński” i „Przegląd Regionalny” wydawany przez MIKAWAS Sp. z o.o. i wszystkie stałe i okazjonalne dodatki tematyczne do tego tytułu;Wydawca – MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno

  REGON: 381651475, NIP: 123 141 51 50

  Reklamodawca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczenie reklamy lub wykonanie usługi w Gazecie lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej lub wykonania usługi w Gazecie, niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;

  Reklama – każdy przekaz zmierzający do powiadomienia o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym, mający na celu zwiększenie zbytu, poszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub społecznej akceptacji albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;

  Insert – ulotki, foldery, gadżety itp. o charakterze reklamowym wkładane, wklejane lub wszywane odpłatnie do całości lub części nakładu Gazety;

  Insertowanie – usługa polegająca na dołączaniu Insertu do Gazety;

  Zlecenie – zamówienie emisji Reklamy lub umieszczenia Insertu złożone na zasadach określonych w Regulaminie.

  Cennik – obowiązująca modulatura i cennik reklam.

  Wymagania techniczne – obowiązujące u Wydawcy wymagania techniczne, jakie powinny spełniać Reklamy oraz Inserty przekazywane do emisji w Gazecie.

  Harmonogram – dokument określający terminy dostarczania reklam lub insertów.

 1. Emisja Reklam lub Insertów w Gazecie następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Podstawą do dokonania emisji Reklamy lub Insertowania jest Zlecenie złożone przez Reklamodawcę. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Odpowiedzialność prawną za treść przekazywanych do emisji Reklam lub Insertów ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy lub Insertu Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone emisją Reklamy lub Insertu (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, włączając w to zwrot kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia będzie redaktor naczelny Gazety lub inny pracownik Wydawcy.
 4. Reklamodawca składając Zlecenie oświadcza, iż przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji Reklamach lub Insertach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy lub Insertu nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego.
 5. Przekazana do emisji Reklama lub Insert powinien odróżniać się od szaty graficznej Gazety. Reklama lub Insert nie może naśladować wyglądu Gazety ani jej poszczególnych elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie lub Insercie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy lub Insertu oraz że nie stanowi on elementu Gazety.
 6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu emisji Reklam lub Insertów.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MIKAWAS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu realizacji umów zawieranych z klientami, w tym również obsługi procesów reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji umów zawieranych z klientami, w tym również obsługi procesów reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  1. Emisja Reklam lub Insertów dokonywana jest na podstawie pisemnego Zlecenia składanego przez Reklamodawcę.
  2. Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy lub Insertu określa Harmonogram, z tym zastrzeżeniem, że Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w Harmonogramie z przyczyn technicznych.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia, wstrzymania jego wykonania lub odmowy dalszego wykonania w przypadku:
  4. a) sprzeczności treści Reklamy lub Insertu z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Gazety,
  5. b) gdy emisja Reklamy lub Insertu może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Gazety albo wizerunek lub renomę Wydawcy,
  6. c) gdy Reklama lub Insert narusza prawa osób trzecich albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa takiego naruszenia,
  7. d) zgłoszenia zastrzeżeń do Reklamy lub Insertu przez uprawniony do tego organ, Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,
  8. e) złożenia Zlecenia po terminie, o którym mowa w ust. 2,
  9. f) złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  10. Warunkiem przyjęcia Zlecenia do wykonania jest akceptacja zlecenia przez reklamodawcę w postaci pisemnej (mail – zawierający w swojej treści potwierdzenie , skan podpisanego zlecenia)
  11. Zlecenie na emisję Reklamy powinno zawierać:
  12. a) nazwę firmy
  13. b) adres siedziby Reklamodawcy
  14. c) czytelny(e) podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania danego podmiotu oraz ich funkcje,
  15. d) format Reklamy
  16. e) miejsce publikacji (numer strony, nazwa wkładki itp.)
  17. f) datę Zlecenia
  18. g) czytelną pieczęć firmową
  19. h) dokładne daty emisji
  20. i) wartość Zlecenia netto przed rabatami
  21. j) zobowiązanie do zapłacenia należności za Reklamę w formie i terminie określonym na fakturze
  22. k) oświadczenie, czy Reklamodawca jest podatnikiem VAT oraz upoważnienie dla Wydawcy do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury
  23. l) numer identyfikacji podatkowej
  24. m) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  25. n) szczególne cechy Zlecenia – zgodnie z zakresem określonym w Cenniku.
  26. Zlecenie Insertowania powinno zawierać:
  27. a) termin Insertowania
  28. b) zasięg (nakład)
  29. c) termin dostarczenia Insertu do drukarni
  30. d) tytuł Insertu zgodny z opisem na opakowaniu zbiorczym i liście przewozowym
  31. e) format Insertu
  32. f) waga Insertu
  33. g) informacje na temat przeznaczenia ewentualnej nadwyżki Insertu
  34. h) nazwę firmy
  35. i) adres siedziby Reklamodawcy
  36. j) numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

  oraz regon

  1. k) czytelny(e) podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania danego podmiotu oraz ich funkcje,
  2. l) datę Zlecenia
  3. m) czytelną pieczęć firmową
  4. n) wartość Zlecenia netto przed rabatami
  5. o) zobowiązanie do zapłacenia należności za Usługę w formie i terminie określonym na fakturze
  6. p) oświadczenie, czy Reklamodawca jest podatnikiem VAT oraz upoważnienie dla Wydawcy do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury
  7. q) numer identyfikacji podatkowej
  8. r) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  9. s) szczególne cechy Zlecenia – zgodnie z zakresem określonym w Cenniku.
  10. Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy lub Insertu zgodna z Wymaganiami technicznymi. Emisja Reklamy lub Insertu niezgodnych z Wymaganiami technicznymi następuje wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy.
  11. Wydawca zastrzega sobie prawo do akceptacji Insertu przed wykonaniem Zlecenia.
  12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość emitowanych Insertów ani za ewentualne uszkodzenia mechaniczne Insertu, powstałe w trakcie transportu oraz dystrybucji gazety.
  13. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej.
  14. Zmiana treści Zlecenia, treści Reklamy lub Insertów może nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą emisji Reklamy lub na 7 dni roboczych przed planowaną datą emisji Insertu. Reklamodawca jest zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
  15. Wykonawca wykonuje Zlecenie bez uwzględnienia zmian, o których mowa w ust. 11, jeżeli:
  16. a) Reklamodawca uchybi terminom na ich zgłoszenie
  17. b) zakres lub rodzaj zmian budzi uzasadnione wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 11.
  18. c) jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub z powodu innych zobowiązań Wydawcy Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane przez wykonanie Zlecenia bez zmian i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za jego wykonanie.
  19. W przypadku, gdy Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia później niż na 6 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Reklamy lub Insertu, Reklamodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
  20. a) w okresie między 6 a 4 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia
  21. b) w okresie między 3 a 2 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia,
  22. c) poniżej 2 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia,
  23. d) po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia.

   

  1. SMS’owy serwis ogłoszeń drobnych

   

  Usługa SMS MO – oznacza Short Messaging Service Mobile Operated, tj. krótkie wiadomości tekstowe o długości do 160 znaków przesyłane za pomocą sieci GSM. Użytkownik obciążany jest za wysłanie takiej wiadomości opłatą zgodnie z cennikiem lub z cennikiem promocyjnym dla danego numeru Serwisu

  Operator – oznacza działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o.(Play);

  Użytkownik – oznacza dowolną osobę korzystającą z sieci Internet za pomocą urządzeń do tego celu przeznaczonych lub dowolną osobę korzystającą z Sieci GSM za pomocą urządzeń do tego celu przeznaczonych;

  Ogłoszenie – treść przesyłana przez Użytkownika  dla wybranej kategorii w celu zamieszenia na łamach gazety Przegląd Piaseczyński i/lub na łamach gazety Przegląd Regionalny

  Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange, P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

  Użytkownik zainteresowany zamieszczeniem ogłoszenia wysyła SMS-a pod wskazany numer z treścią ogłoszenia. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu gazety Przegląd Piaseczyński.

   

  Aby umieścić swoje ogłoszenie jako zwykłe, należy wysłać SMS na numer 92055 (koszt sms 20 zł netto – 24,60 zł brutto) i podać w treści znacznik wskazany przy wybranej poniżej kategorii a następnie podać właściwą treść np. SPRZED. Sprzedam samochód marki skoda. Tel. 123 456 789.

  Do niedzieli do godz. 23:59:59 możesz zmienić swoje zwykłe ogłoszenie na pogrubione lub wyróżnione w ramce. W tym celu należy wysłać z tego samego numeru telefony dla:

  – ogłoszenia pogrubionego sms o treści POGRUB na numer 91055 (koszt sms 10 zł netto – 12,30 zł brutto)

  – ogłoszenia wyróżnionego w ramce sms o treści RAMKA na numer 92055 (koszt sms 20 zł netto – 24,60 zł brutto)

  Jeden sms to 160 znaków, każdy kolejny znak będzie taryfikowany jako kolejny sms.

  Kategorie i znaczniki:

  1. A) KUPIĘ – znacznik KUPIE
  2. B) SPRZEDAM- znacznik SPRZED
  3. C) DAM PRACĘ – znacznik DAMPRAC
  4. D) SZUKAM PRACY – znacznik SZUKPRAC
  5. E) AUTO-MOTO KUPIĘ- znacznik AUTOKUPI
  6. F) AUTO-MOTO SPRZEDAM – znacznik AUTOSPRZ
  7. G) NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA – znacznik NIERWYNAJ
  8. H) NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM – znacznik NIERSPRZED
  9. I) NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ – znacznik NIERKUPI
  10. J) USŁUGI- znacznik USLUGI
  11. K) NAUKA – znacznik NAUKA
  12. L) ZDROWIE – znacznik ZDROWIE
  13. M) RÓŻNE – znacznik ROZNE
  14. N) ZWIERZĘTA – znacznik ZWIERZ
  15. O) TURYSTYKA – znacznik TURYST
  16. P) MATRYMONIALNE – znacznik MATR

   

  Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia zwykłego do 160 znaków wynosi 20 zł netto – 24,60 zł brutto.

  Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia pogrubionego do 160 znaków wynosi 30 zł netto – 36,90 zł brutto.

  Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia zwykłego do 160 znaków wynosi 20 zł netto – 24,60 zł brutto.

  Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  –  treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,

  –  korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,

  – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

  – wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,

  –  korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych

  Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku łamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w przypadku działania na szkodę serwisu. Ogłoszenia zawierające spam, jakikolwiek typ reklamy serwisów konkurencyjnych, słowa powszechnie uznawane za wulgarne oraz treści niezgodne z polskim prawem będą usuwane. Serwis zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian w zamieszczanych ogłoszeniach bez informowania o tym użytkownika. Takie działania mogą zostać wprowadzone bez podania przyczyny, bez informowania o tym Użytkownika, oraz bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

   

  Użytkownikom, zabrania się dodawania ogłoszeń, których:

   

  – treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce,

  – treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń),

  – treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby,

  – treść reklamuje serwisy konkurencyjne,

  – treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi,

  – treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr,

  – treść jest sprzeczna z charakterem serwisu,

  W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Wydawca zastrzega sobie możliwość nie wyemitowania treści ogłoszenia. Takie działania mogą zostać wprowadzone bez podania przyczyny, bez informowania o tym Użytkownika, oraz bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

  Użytkownik poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę  jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

  1. Ceny za emisję Reklam i Insertów ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania Zlecenia przez Wydawcę albo w przypadku zapłaty z góry – w dniu obciążenia rachunku Reklamodawcy kwotą należności za emisję.
  2. Zapłata za emisję może być dokonana:
  3. a) z góry – przed emisją;
  4. b) z dołu – po emisji, na podstawie faktury wystawionej

  przez Wydawcę.

  1. Termin zapłaty wynagrodzenia za emisję wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wydawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo wstrzymać dalszą realizację Zlecenia (w przypadku emisji cyklicznych) lub odmówić przyjmowania nowego Zlecenia emisji Reklamy lub Insertów, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
  2. Wydawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę

  przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub Insertów albo odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.

  1. W przypadku zawarcia umowy na emisję Reklamy lub Insertu, Wydawca ma prawo udzielić dodatkowych rabatów, niezależnie od bonifikat wynikających z cennika.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo stosowania dodatkowych rabatów i organizowania promocji, w szczególności bezpośrednio przed zamknięciem danego numeru.
  3. W przypadku płatności przeterminowanych zostaną wysłane wezwania do zapłaty – każdorazowo koszt takiego wezwania będzie obciążał reklamodawcę. Informacja o kosztach wezwań reklamodawca znajdzie na fakturach za usługę.
 1. Wszystkie materiały, znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, zdjęcia itp., dostarczone przez Reklamodawcę powinny spełniać kryteria określone w Wymaganiach technicznych.
 2. Reklamodawca może zlecić Wydawcy opracowanie graficzne Reklamy lub Insertu, po wcześniejszym ustaleniu wysokości dopłaty z tego tytułu do wartości netto Zlecenia.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 prawa autorskie do graficznego opracowania Reklamy będą przysługiwały Wydawcy i jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania wymaga zgody Wydawcy.
  1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia Reklamodawca obowiązany jest składać w formie pisemnej.
  2. Reklamacja powinna zawierać: udokumentowany opis wad lub usterek wykonania Zlecenia lub informację, że nie doszło do emisji pomimo prawidłowo złożonego Zlecenia, propozycję formy rozpatrzenia reklamacji, wskazanie numeru wydania Gazety, w której doszło lub miało dojść do emisji Reklamy lub Insertu podlegającej reklamacji.
  3. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty reklamowanej emisji Reklamy lub Insertów. Reklamacje

  zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.

  1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu innych emisji Reklam lub Insertów. W przypadku braku płatności stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3.
  2. Wstępnej oceny zasadności reklamacji dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
  3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca uzgadnia z Reklamodawcą termin i formę usunięcia uchybienia.
  4. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadku dostarczenia przez Reklamodawcę treści Reklamy lub Insertów z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Świadczenia przysługujące Reklamodawcy w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji są realizowane przez Wydawcę w terminie do 30 dni od daty jej rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
  6. W przypadku, gdy świadczeniem o którym mowa w ust. 8 jest ponowna emisja Reklamy lub Insertów Wydawca zobowiązany jest do dokonania emisji w terminie uzgodnionym z Reklamodawcą, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wydawca zwolniony jest z obowiązku spełnienia świadczenia a Reklamodawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 1. Spory związane z wykonaniem Zleceń będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.