REGULAMIN PRZEGLĄDU PIASECZYŃSKIEGO

 1. Przedmiot Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z usług Przeglądu Piaseczyńskiego oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 tekst jednolity z dnia 15.07.2016r.).
 2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w Regulaminie jest Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797
 3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Regulamin jest udostępniany m.in. w ramach Portalu Przegląd Piaseczyński w wersji elektronicznej m.in. przed dokonaniem zamówienia usług. Regulamin jest dostępny do pobrania w postaci pliku PDF ze strony Portalu.
 4. Wymóg akceptacji Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług Przeglądu Piaseczyńskiego jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność prawną za treści publikowanych reklam, ogłoszeń, insertów ponosi usługobiorca. Jeżeli w wyniku emisji reklamy, ogłoszenia, Insertu usługodawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone emisją reklamy, ogłoszenia, insertu (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Usługobiorca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, włączając w to zwrot kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia będzie redaktor naczelny gazety lub inny pracownik Usługodawcy.
 6. Zlecenie – Składając zlecenie usługobiorca oświadcza, iż przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji reklamach, ogłoszeniach, Insertach, informacjach, danych, utworach, wizerunkach, znakach towarowych, wzorach zdobniczych lub innych elementów stanowiących przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść reklamy, ogłoszenia, insertu nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego.
 7. Usługa – przekazany do emisji materiał reklamy, ogłoszenia, insertu powinien odróżniać się od szaty graficznej Gazety i nie może naśladować wyglądu Gazety ani jej poszczególnych elementów. Usługodawca ma prawo zamieścić na reklamie, ogłoszeniu, Insercie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze usługi oraz że nie stanowi on elementu Gazety.
 8. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi – działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu emisji reklam, ogłoszeń, insertów.

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 • Przegląd Piaseczyński – Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (posiadająca na mocy odrębnych przepisów zdolność prawną), która zawarła z Przeglądem Piaseczyńskim Umowę o świadczenie usług, podpisała zlecenie świadczenia usług, skorzystała z oferowanych przez Przegląd Piaseczyński form współpracy.
 • Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Portalu Przegląd Piaseczyński, do których Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła (logowanie) lub innego rodzaju uwierzytelnieniu. Za pośrednictwem Konta, Klient korzysta z funkcjonalności Portalu Przegląd Piaseczyński. Konto zawiera informacje m.in. na temat produktów i usług jakie zostały wykupione przez Klienta;
 • Cennik – dokument zawierający ceny usług;
 • Panel Klienta – elementy Konta umożliwiające Klientowi zamawianie i opłacanie udostępnianych w ramach Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego produktów i usług;
 • Portal Przeglądu Piaseczyńskiego – elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa, przeznaczona do obsługi Klientów przez Internet;
 • Regulaminy – Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla klientów m.in. w ramach Portalu i gazety Przegląd Piaseczyński, wersji papierowej gazety, regulamin dostępny na stronie przegladpiaseczynski.pl/regulamin
 • Gazeta – tygodnik powiatowy pod tytułem „Przegląd Piaseczyński”
 • Użytkownik – oznacza dowolną osobę korzystającą z sieci Internet za pomocą urządzeń do tego celu przeznaczonych lub dowolną osobę korzystającą z Sieci GSM za pomocą urządzeń do tego celu przeznaczonych;
 • Reklama – każdy przekaz zmierzający do powiadomienia o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym, mający na celu zwiększenie zbytu, poszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub społecznej akceptacji albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Usługobiorcę;
 • Insert – ulotki, foldery, gadżety itp. o charakterze reklamowym wkładane, wklejane lub wszywane odpłatnie do całości lub części nakładu Gazety;
 • Ogłoszenie – treść przesyłana przez Usługobiorcę w celu zamieszenia na łamach gazety Przegląd Piaseczyński;
 • Insertowanie – usługa polegająca na dołączaniu Insertu do Gazety;
 • Usługa SMS MO – oznacza Short Messaging Service Mobile Operated, tj. krótkie wiadomości tekstowe o długości do 160 znaków przesyłane za pomocą sieci GSM. Użytkownik obciążany jest za wysłanie takiej wiadomości opłatą zgodnie z cennikiem lub z cennikiem promocyjnym dla danego numeru Serwisu;
 • Operator – oznacza działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A.(T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o. (Play);
 • Zlecenie – zamówienie emisji Reklamy lub umieszczenia Insertu złożone na zasadach określonych w Regulaminie – załącznik nr 1
 • Warunki techniczne – dokument określający parametry jakie powinna spełniać reklama, ogłoszenie, insert
 • Harmonogram – dokument określający terminy dostarczania reklam lub insertów.
 • Akceptacja – pisemne lub elektroniczne potwierdzenie warunków zawartych w zleceniu.
 1. Emisja Reklam, Insertów
  • 1.1. Emisja Reklam lub Insertów dokonywana jest na podstawie akceptacji przez usługobiorcę zlecenia.
  • 1.2. Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy lub Insertu określa Harmonogram, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w Harmonogramie z przyczyn technicznych.
  • 1.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia, wstrzymania jego wykonania lub odmowy dalszego wykonania w przypadku:
   • 1.3.1. sprzeczności treści Reklamy lub Insertu z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Gazety,
   • 1.3.2. gdy emisja Reklamy lub Insertu może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Gazety albo wizerunek lub renomę Usługodawcy,
   • 1.3.3. gdy Reklama lub Insert narusza prawa osób trzecich albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa takiego naruszenia,
   • 1.3.4. zgłoszenia zastrzeżeń do Reklamy lub Insertu przez uprawniony do tego organ, Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,
   • 1.3.5. złożenia Zlecenia po terminie, o którym mowa w ust. 1.2,
   • 1.3.6. złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 1.4. Warunkiem przyjęcia Zlecenia do wykonania jest akceptacja zlecenia przez usługobiorcę w postaci pisemnej, mailowej – zawierający w swojej treści potwierdzenie, skan podpisanego zlecenia)
  • 1.5. Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy lub Insertu zgodna z Wymaganiami technicznymi. Emisja Reklamy lub Insertu niezgodnych z Wymaganiami technicznymi następuje wyłącznie na wniosek i ryzyko Usługobiorcy.
  • 1.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do akceptacji Insertu przed wykonaniem Zlecenia.
  • 1.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość emitowanych Insertów ani za ewentualne uszkodzenia mechaniczne Insertu, powstałe w trakcie transportu oraz dystrybucji gazety.
  • 1.8. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej.
  • 1.9. Usługobiorca składając zlecenie na 14 dni przed publikacją zlecenia oświadcza, iż jest świadomy rezygnacji z prawa do odstąpienia umowy zawartej na odległość.
  • 1.10. Zmiana treści Zlecenia, treści Reklamy lub Insertów może nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą emisji Reklamy lub na 7 dni roboczych przed planowaną datą emisji Insertu. Usługobiorca jest zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
  • 1.11. Usługodawca wykonuje Zlecenie bez uwzględnienia zmian, o których mowa w ust. 1.9, jeżeli:
   • 1.11.1. usługobiorca uchybi terminom na ich zgłoszenie
   • 1.11.2. zakres lub rodzaj zmian budzi uzasadnione wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 1.9.
   • 1.11.3. jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub z powodu innych zobowiązań Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane przez wykonanie Zlecenia bez zmian i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za jego wykonanie.
  • 1.12. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia później niż na 6 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Reklamy lub Insertu, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w następującej wysokości:
   • 1.12.1. w okresie między 6 a 4 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia
   • 1.12.2. w okresie między 3 a 2 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia,
   • 1.12.3. poniżej 2 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia,
   • 1.12.4. po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia.
 1. Serwis Ogłoszeń Drobnych
  • 2.1. Ogłoszenia drobne są publikowane na łamach gazety Przegląd Piaseczyński oraz na Portalu Przegląd Piaseczyński.
  • 2.2. Zlecenie ogłoszenia poprzez Portal Przegląd Piaseczyński:
   • 2.2.1. Wypełnić formularz dostępny na portalu Przegląd Piaseczyński, uzupełnić wymagane pola.
   • 2.2.2. System przyjmuje zgłoszenie i ma ono status oczekujące. Jego akceptacja do publikacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty za ogłoszenie na koncie podanym w mailu jaki system wysyła celem potwierdzenia złożenia zlecenia.
   • 2.2.3. Wpłata za zlecenie jest równoznaczna z akceptacją treści podanych w zleceniu oraz wyrażeniem wymaganych zgód na realizację usługi
   • 2.2.4. Usługobiorca wyraża zgodę na świadczenie usługi przed upływem terminu 14 dni i w tym przypadku traci prawo do odstąpienia od zlecenia.
  • 2.3. Zlecenie ogłoszenia w siedzibie Przeglądu Piaseczyńskiego – ul. Sierakowska 12 a, 05-500 Piaseczno
   • 2.3.1. Wypełnienie formularza zlecenia ogłoszenia drobnego i opłacenie usługi
  • 2.4. SMS’owy serwis ogłoszeń drobnych
   • 2.4.1. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange, P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe. Użytkownik zainteresowany zamieszczeniem ogłoszenia wysyła SMS-a pod wskazany numer z treścią ogłoszenia. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu gazety oraz na Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego.
   • 2.4.2. Aby umieścić swoje ogłoszenie jako zwykłe, należy wysłać SMS na numer 92055 (koszt sms 20 zł netto – 24,60 zł brutto) i podać w treści znacznik wskazany przy wybranej poniżej kategorii a następnie podać właściwą treść np. SPRZED. Sprzedam samochód marki skoda. Tel. 123 456 789. Do niedzieli do godz. 23:59:59 możesz zmienić swoje zwykłe ogłoszenie na pogrubione lub wyróżnione w ramce. W tym celu należy wysłać z tego samego numeru telefonu dla:
   • – ogłoszenia pogrubionego sms o treści POGRUB na numer 91055 (koszt sms 10 zł netto – 12,30 zł brutto)
   • – ogłoszenia wyróżnionego w ramce sms o treści RAMKA na numer 92055 (koszt sms 20 zł netto – 24,60 zł brutto)
   • Jeden sms to 160 znaków, każdy kolejny znak będzie taryfikowany jako kolejny sms.
   • 2.4.3.Kategorie i znaczniki:
   • A) KUPIĘ – znacznik KUPIE
   • B) SPRZEDAM- znacznik SPRZED
   • C) DAM PRACĘ – znacznik DAMPRAC
   • D) SZUKAM PRACY – znacznik SZUKPRAC
   • E) AUTO-MOTO KUPIĘ- znacznik AUTOKUPI
   • F) AUTO-MOTO SPRZEDAM – znacznik AUTOSPRZ
   • G) NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA – znacznik NIERWYNAJ
   • H) NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM – znacznik NIERSPRZED
   • I) NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ – znacznik NIERKUPI
   • J) USŁUGI- znacznik USLUGI
   • K) NAUKA – znacznik NAUKA
   • L) ZDROWIE – znacznik ZDROWIE
   • M) RÓŻNE – znacznik ROZNE
   • N) ZWIERZĘTA – znacznik ZWIERZ
   • O) TURYSTYKA – znacznik TURYST
   • P) MATRYMONIALNE – znacznik MATR
   • 2.4.4. Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia zwykłego do 160 znaków wynosi 20 zł netto – 24,60 zł brutto.
   • – Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia pogrubionego do 160 znaków wynosi 30 zł netto – 36,90 zł brutto.
   • – Całkowity koszt zamieszczenia ogłoszenia zwykłego do 160 znaków wynosi 20 zł netto – 24,60 zł brutto.
   • 2.4.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • – treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
   • – korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
   • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
   • – wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
   • – korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.
   • 2.4.6. Użytkownikom, zabrania się dodawania ogłoszeń, których:
   • – treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w Polsce,
   • – treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń),
   • – treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby,
   • – treść reklamuje serwisy konkurencyjne,
   • – treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi,
   • – treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr,
   • – treść jest sprzeczna z charakterem serwisu,
   • 2.4.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku łamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w przypadku działania na szkodę serwisu. Ogłoszenia zawierające spam, jakikolwiek typ reklamy serwisów konkurencyjnych, słowa powszechnie uznawane za wulgarne oraz treści niezgodne z polskim prawem będą usuwane. Serwis zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian w zamieszczanych ogłoszeniach bez informowania o tym użytkownika. Takie działania mogą zostać wprowadzone bez podania przyczyny, bez informowania o tym Użytkownika oraz bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 1. Odstąpienie od realizacji usługi. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od zlecenia, zawartego na odległość, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia jego zawarcia. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zlecenia, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
  • 3.1. Wzór oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie Konta Konsument może wykorzystać poniższy wzór:
  • 3.2. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Przegląd Piaseczyński, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia usługobiorcy o odstąpieniu od zlecenia, przesyła na podany przez usługobiorcę adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  • 3.3. Zwrot płatności. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w ust. 1 powyżej, Przegląd Piaseczyński w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Usługobiorcy wszelkie dokonane przez niego płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz usługobiorcy może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Usługobiorcy. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem ust. 3.4.
  • 3.4. Potrącenie płatności. W przypadku, gdy usługodawca rozpoczął świadczenie usługobiorcy należy się zwrot części środków zgodnie wytycznymi podanymi w § 3 ust. 1.11
  • 3.5. Rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Prawo do odstąpienia od zlecenia nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczęto świadczenie usług.
 1. Ceny za emisję Reklam i Insertów ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę albo w przypadku zapłaty z góry – w dniu obciążenia rachunku Reklamodawcy kwotą należności za emisję.
 2. Zapłata za emisję może być dokonana:

z góry – przed emisją;

z dołu – po emisji, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę.

 1. Termin zapłaty wynagrodzenia za emisję wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Usługodawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Usługodawca ma także prawo wstrzymać dalszą realizację Zlecenia (w przypadku emisji cyklicznych) lub odmówić przyjmowania nowego Zlecenia emisji Reklamy lub Insertów, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
 2. Rezygnacja z przyjęcia zlecenia. Usługodawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia do realizacji od dokonania przez Usługobiorcę przedpłaty we wskazanym przez Usługodawcę terminie. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Usługodawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy, Insertów, Ogłoszeń albo odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.
 3. W przypadku zawarcia umowy na emisję Reklamy lub Insertu, Usługodawca ma prawo udzielić dodatkowych rabatów, niezależnie od bonifikat wynikających z cennika.
 4. Przeterminowane płatności. W przypadku płatności przeterminowanych zostaną wysłane wezwania do zapłaty – każdorazowo koszt takiego wezwania będzie obciążał reklamodawcę. Informacja o kosztach wezwań reklamodawca znajdzie na fakturach za usługę.
 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797. Przegląd Piaseczyński informuje, że oprócz danych podawanych przez usługobiorcę w ramach procesów opisanych w 3, inne mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje o Użytkowniku. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania przez Przegląd Piaseczyński danych i informacji o usługobiorcy znajdują się w Polityce Ochrony Prywatności Przeglądu Piaseczyńskiego.
 1. Zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące świadczenia usług należy składać poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie Portalu Przegląd Piaseczyński lub na adres pocztowy: Przegląd Piaseczyński, 05– 500 Piaseczno ul. Sierakowskiego 12A.
 2. Termin udzielenia odpowiedzi. Przegląd Piaseczyński udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres usługobiorcy wskazany formularzu lub w formie papierowej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi.  Przegląd Piaseczyński poinformuje Klienta na adres usługobiorcy, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Rozpatrywanie reklamacjimediacja. Usługobiorcy przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 4.1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej
  • 4.2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 5. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w ust. 4. pkt 1 powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez usługobiorcę do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między usługobiorcą a Przeglądem Piaseczyńskim. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), określone w ust. 4.2 powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez usługobiorcę o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
 7. Rzecznik konsumentów. Usługobiorcy przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między usługobiorcą a Przeglądem Piaseczyńskim, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Przeglądu Piaseczyńskiego w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 8. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, usługobiorcy mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Przegląd Piaseczyński zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 9. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez usługobiorcę reklamacji spór nie został rozwiązany, Przegląd Piaseczyński ma obowiązek przekazać usługobiorcy, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Przegląd Piaseczyński zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. Jeśli Przegląd Piaseczyński wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany niezwłocznie wskazać usługobiorcy, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.
 1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust.  2, Usługodawca może dokonywać zmian treści Regulaminu w przypadku:
  • 1.1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Portalu Usługodawca usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • 1.2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
  • 1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
  • 1.4. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu i prawo do wypowiedzenia zlecenia przez usługobiorcę. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana usługobiorcy, nie później, niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na adres e-mail usługobiorcy. W razie braku wypowiedzenia zlecenia przez usługobiorcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez usługobiorcę oraz że wyraża on na nią zgodę.
 1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Właściwość sądu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem Regulaminu jest sąd powszechny w Piasecznie.
 3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP.
 4. Treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem przegladpiaseczynski.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.