POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZEGLĄDU PIASECZYŃSKIEGO

 1. Przegląd Piaseczyński przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Przegląd Piaseczyński przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”). W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa Przegląd Piaseczyński dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Przegląd Piaseczyński zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Przeglądu Piaseczyńskiego (zwanej dalej „Polityką”) dotyczą Klientów, a także wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową Przeglądu Piaseczyńskiego (przegladpiaseczynski.pl) oraz korzystające z formularza kontaktowego, formularza ogłoszeń drobnych i wersji papierowej Przeglądu Piaseczyńskiego.
 3. Postanowienia warunków poszczególnych produktów i świadczenia usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Przez określenia użyte w Polityce ochrony prywatności Przeglądu Piaseczyńskiego należy rozumieć:

 1. Przegląd Piaseczyński – Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (posiadająca na mocy odrębnych przepisów zdolność prawną), która zawarła z Przeglądem Piaseczyńskim Umowę o świadczenie usług, podpisała zlecenie świadczenia usług, skorzystała z oferowanych przez Przegląd Piaseczyński form współpracy.
 3. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach portalu Przegląd Piaseczyński, do których klient uzyskuje dostęp po dokonaniu jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła (logowanie) lub innego rodzaju uwierzytelnieniu. Za pośrednictwem Konta, Klient korzysta z funkcjonalności Portalu Przegląd Piaseczyński. Konto zawiera informacje m.in. na temat produktów i usług jakie zostały wykupione przez Klienta;
 4. Polityka – niniejsza Polityka Ochrony Prywatności Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego;
 5. Portal Przeglądu Piaseczyńskiego – elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa, przeznaczona do obsługi Klientów przez Internet;
 6. Gazeta Przegląd Piaseczyński – papierowa wersja informacyjna
 7. Regulaminy – Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla klientów m.in. w ramach Portalu i Gazety Przegląd Piaseczyński, wersji papierowej gazety, regulamin dostępny na stronie przegladpiaseczynski.pl/regulamin.
 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul­ Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail:
 3. W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwu, można udać się do siedziby firmy ul. Sierakowskiego 12a lub skorzystać z jednej z poniższych możliwości kontaktu z Przeglądem Piaseczyńskim:
  1. Adres e-mail:
  2. Poczta tradycyjna: Przegląd Piaseczyński, ul. Sierakowskiego 12a 05-500 Piaseczno
  3. Formularz kontaktowy dostępny na stronie portalu pod adresem przegladpiaseczynski.pl
 1. Przegląd Piaseczyński przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
  1. należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi Przeglądu Piaseczyńskiego określone w Regulaminach – podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy – dane w tym celu są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat;
  2. reklamacyjnych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przeglądzie Piaseczyńskim – dane w tym celu są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat;
  3. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przeglądzie Piaseczyńskim – dane w tym celu przetwarzamy przez okres, w którym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Przeglądu Piaseczyńskiego, polegający na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń Polityka Ochrony Prywatności Przeglądu Piaseczyńskiego;
  5. wynikających z umowy, Regulaminów lub przepisów prawa –dane w tym celu przetwarzamy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu umów zawieranych z konsumentami a po jego upływie przez okres 50 lat;
  6. marketingu bezpośredniego produktów i usług Przeglądu Piaseczyńskiego – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Przeglądu Piaseczyńskiego, polegający na oferowaniu produktów i usług Przeglądu Piaseczyńskiego – dane w tym celu przetwarzamy przez okres trwania umowy a po jego upływie przez okres 50 lat;
 2. Przeglądanie zawartości Przeglądu Piaseczyńskiego, nie połączone z zakładaniem Konta, nie wymaga podawania danych osobowych.
 3. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego w Portalu Przegląd Piaseczyński, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te Przegląd Piaseczyński przetwarza wyłącznie w celu przekazania odpowiedzi w związku z przesłanym zapytaniem poprzez formularz kontaktowy.
 4. Zamówienie ogłoszeń / reklamy, dostępnych w portalu Przegląd Piaseczyński, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, danych adresowych i/lub numeru NIP. Dane te Przegląd Piaseczyński przetwarza wyłącznie w celu należytego wykonania umów cywilnoprawnych jakim jest zlecenie publikacji ogłoszenia / reklamy – dane w tym celu są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat;
 5. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 6. Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Polityki poprzez złożenie stosownego oświadczenia w toku korzystania z formularza kontaktu, lub zlecenie ogłoszenia / reklamy.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak niezbędny w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
 8. W zakres przetwarzanych w Portalu Przegląd Piaseczyński danych osobowych Klienta wchodzą:
  1. dane podawane przez Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu komórkowego, w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także numer NIP i nazwa prowadzonej działalności;
  2. dane dotyczące korzystania z Konta: informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi, pobrane produkty oraz informacje o wyrażonych zgodach w Portalu Przegląd Piaseczyński.
 9. Oprócz danych podawanych przez Klientów lub korzystania z formularza kontaktowego, w ramach Portalu Przegląd Piaseczyński wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach Portalu Przegląd Piaseczyński (określone szczegółowo w §5 Polityki);
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku, gdy przejście do strony Przegląd Piaseczyński nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której osoba została przekierowana na stronę Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego.
 10. Zgodnie z przepisami RODO Klientom oraz osobom korzystającym z Portalu Przegląd Piaseczyński przysługuje:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
  2. prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Przeglądu Piaseczyńskiego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta;
  3. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  5. prawo do usunięcia danych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Przegląd Piaseczyński nie ma podstaw do ich przetwarzania np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  6. prawo do przenoszenia danych w formacie do odczytu maszynowego;
  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
   1. jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości danych, jeśli Klient uważa, że Przegląd Piaseczyński nie powinien przetwarzać jego danych, a jednocześnie nie chce, aby Przegląd Piaseczyński je usunął,
   2. jeśli Klient potrzebuje danych w związku z dochodzeniem roszczeń, a Przegląd Piaseczyński już ich nie potrzebuje lub upłynął okres przechowywania ich przez Przegląd Piaseczyński,
   3. jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Przeglądu Piaseczyńskiego jest sprawdzenie czy nadal może je przetwarzać.
 11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 650) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 138, 650) Prawo telekomunikacyjne, Klientowi przysługuje prawo wyrażenia oraz cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących.
 12. Ze swoich uprawnień Klient może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Przeglądu Piaseczyńskiego, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej.
 13. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez Przegląd Piaseczyński jego danych osobowych, jest równoznaczne z likwidacją Konta oraz usunięciem danych osobowych Klienta po upływie okresów przetwarzania danych osobowych wskazanych w Polityce, chyba, że możliwość dalszego przetwarzania przez Przegląd Piaseczyński wynika z przepisów prawa. W szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
  1. w przypadkach niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przede wszystkim w sposób niezgodny z Regulaminami lub wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa – jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z produktów i usług dostępnych w ramach Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego;
  2. gdy jest to niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800), informujemy, że podmiotem zamieszczającym na komputerach użytkowników pliki „Cookies” („Ciasteczka”) w ramach Portalu Przegląd Piaseczyński jest Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul Sierakowskiego 12A NIP 958 124 63 44, REGON 080352797. Technologia „Cookies” jest stosowana w Portalu Przegląd Piaseczyński, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników.
 2. Celem stosowania technologii „Cookies” w Portalu Przegląd Piaseczyński jest gromadzenie i przechowywanie, w celach niezwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, następujących informacji:
  1. danych identyfikujących sesję użytkownika w przeglądarce internetowej i na serwerach Portalu Przegląd Piaseczyński, tak, aby użytkownik mógł się poprawnie zalogować do Portalu Przegląd Piaseczyński i korzystać z Produktów Przeglądu Piaseczyńskiego;
  2. danych statystycznych dotyczących użytkowników odwiedzających Portal Przeglądu Piaseczyńskiego, aby lepiej poznać ich preferencje. W tym celu Przegląd Piaseczyński wykorzystuje technologie własne i firm trzecich, w tym Google Analytics firmy Google Inc.;
  3. anonimowych danych związanych z realizacją ankiet tak, aby dany użytkownik mógł zagłosować tylko raz;
  4. danych związanych z realizacją kampanii reklamowych, które mogą być prowadzone przez firmy trzecie na zlecenie Przeglądu Piaseczyńskiego. Pliki „Cookies” pozwalają określić skuteczność reklam i dostosować je do danej grupy odbiorców;
  5. anonimowych danych, związanych ze sposobem prezentacji niektórych treści.
 3. Przez używanie Portalu Przeglądu Piaseczyńskiego użytkownik wyraża zgodę na stosowanie „Cookies” zgodnie z niniejszym §5 Polityki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez Przegląd Piaseczyński „Cookies”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Portalu Przegląd Piaseczyńskiego. Standardowo większość przeglądarek internetowych ma po ich zainstalowaniu domyślnie włączoną akceptację „Ciasteczek”. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację „Ciasteczek”, korzystając z ustawień właściwych dla używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
 4. Konsekwencje wyłączenia akceptacji „Cookies” w Portalu Przegląd Piaseczyński to m.in.:
  1. brak możliwości zalogowania się do Portalu Przegląd Piaseczyński i korzystania z udostępnianych za jego pośrednictwem Produktów;
  2. nieprawidłowości w zakresie prezentacji niektórych treści i nieoptymalne działanie niektórych funkcji.
 1. Przegląd Piaseczyński nie sprzedaje przetwarzanych danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. Przegląd Piaseczyński korzysta z usług podmiotów trzecich, którym może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu realizacji określonych działań. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane takim podmiotom na podstawie zawartych umów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane w imieniu Przeglądu Piaseczyńskiego i zgodnie z poleceniami Przeglądu Piaseczyńskiego. Nie wpływa to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Przegląd Piaseczyński:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa;
  2. innym podmiotom współpracującym z Przeglądem Piaseczyńskim – o ile podmiot dysponuje zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Przegląd Piaseczyński usług, Polityka może ulegać okresowym zmianom. Nowa wersja Polityki będzie publikowana w Portalu Przegląd Piaseczyński.