Uwaga Konkurs!!! Rozdajemy wejściówki do Parku Trampolin

0
623

Drodzy czytelnicy,

Razem z Parkiem Trampolin JUMP WORLD mamy dla was łącznie 10 podwójnych wejściówek. Aby wygrać:

 • zrób zdjęcie jak skaczesz – postaraj się aby było ono zabawne i kolorowe. umieść je pod postem lub prześlij do redakcji
 • Skomentuj post słowem gram i hasztagiem #jumpworld – opcjonalnie możesz oznaczyć znajomego z którym chcesz pójść

Autorów najfajniejszych zdjęć nagrodzimy darmowymi wejściówkami.

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu wejściówki do Parku Trampolin Jump World

 I Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest MIKAWAS sp. o.o. ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno , NIP:1231415150
  2. Fundatorem nagrody: Trampoliny Jump World
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronach:

zwanej dalej“Fanpage”

II Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie postu i skomentowanie go słowami „gram #jumpworld” oraz przesłanie do redakcji lub umieszczenie pod postem zdjęcia
  4. Konkurs trwa do 09.07.2020
  5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu następnym za pośrednictwem wiadomości prywatnej na FB
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

III Zadanie konkursowe

  1. Zadanie konkursowe polega: zrób zdjęcie jak skaczesz – postaraj się aby było ono zabawne i kolorowe. umieść je pod postem lub prześlij do redakcji
  2. Skomentuj post słowem gram i hasztagiem #jumpworld – opcjonalnie możesz oznaczyć znajomego z którym chcesz pójść
  3. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
  4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zwycięzców wśród zdjęć które:
   • Będą obejmowały sylwetkę osoby skaczącej
   • Będą kolorowe i zabawne
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

IV Nagroda

  1. Nagrodą w konkursie jest: podwójna wejściówka do Parku Trampolin
  2. Nagrodę można odebrać w Parku Trampolin.
  3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2020r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
  4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest MIKAWAS sp. z o.o.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby trwającego konkursu.
  3. Szczegóły polityki przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod linkiem:

VI Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VII Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. pl
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię