Mamy dla Was wejściówki na Bondę!

0
387

Pięć pierwszych osób, które wyślą odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, na adres , otrzyma zaproszenie na spotkanie z autorką książek Katarzyną Bondą, które odbędzie się w tę sobotę (9 marca), w sali Domu Kultury przy Kościuszki 49, o godz. 18.00 w ramach cyklu Piaseczyńskie Miasto Kobiet.

Nasze pytanie brzmi: Autorką jakich powieści jest Katarzyna Bonda? Chodzi nam oczywiście o gatunek.

REGULAMIN KONKURSU:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest wydawca tygodnika „Przegląd
Piaseczyński” Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A
2. Organizator działa na zlecenie własne.
3. Konkurs trwać będzie od momentu publikacji do wyczerpania wejściówek.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety „Przegląd Piaseczyński”, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Polski, która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy wyślą wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane w konkursie, opublikowane wyżej.
3. W konkursowej wiadomości dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne,
rasistowskie lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
4. Przesłanie e-maila konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
5. W odpowiedzi na każdą wysłaną prawidłową konkursową wiadomość e-mail, będzie
odsyłany e-mail zwrotny z informacją o wygranej.

6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:
1. powinno być wynikiem osobistej wiedzy Uczestnika,
2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści
sprzecznych z prawem,
3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów
promocyjnych,
4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
7. W Konkursie uwzględniane będą jedynie wiadomości e-mail wysyłane na adres . W konkursie liczy się kolejność przyjścia wiadomości e-mail od momentu publikacji powyższego artykułu na stronie www.przegladpiaseczynski.pl.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za
pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają e-mail.
9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego
Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród
wymienionych w pkt 3 poniżej.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1.   Konkurs wygrywają osoby, które przesłały e-mailem poprawne odpowiedzi,
zgodnie z zasadami opisanymi w powyższym artykule.
2. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej poprzez
e-maila zwrotnego nie później niż do końca następnego dnia, w którym konkurs jest
organizowany. Nagrody wręczone zostaną w redakcji Przeglądu
Piaseczyńskiego w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A.
3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków
publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
5. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
6. Odbiór nagród Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.  Zwycięzca staje się
wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody,
a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania
nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania
sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gazety
oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych
może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.