Konkurs!

0
453

Zadanie konkursowe: Podaj dwa tytuły z serii o Hubercie Meyerze.

Pięć pierwszych osób, które wyślą SMS z poprawną odpowiedzią 28 lutego o godz. 12.00 na numer telefonu: 731 163 646, otrzyma zaproszenie na spotkanie z Katarzyną Bondą.

 

REGULAMIN KONKURSU SMS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu SMS-owego jest wydawca tygodnika „Przegląd
Piaseczyński” Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A
2. Organizator działa na zlecenie własne.
3. Konkurs trwać będzie w dniach podanych w papierowym wydaniu Gazety
28.02.2019 od godz.12.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich
małżonkowie i krewni w linii prostej.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Polski, która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy wyślą smsa z poprawną
odpowiedzią na pytanie zadane w konkursie, opublikowanym w papierowej
wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”.
3. W SMS konkursowym dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  SMS
konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Nie biorą udziału w
Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne,
rasistowskie lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
4. Przesłanie SMS-a konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
5. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie
odsyłany SMS zwrotny z informacją o wygranej na zasadach ustalonych w
papierowej wersji wydania „Przeglądu Piaseczyńskiego”

6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:
1. powinno być wynikiem osobistej wiedzy Uczestnika,
2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści
sprzecznych z prawem,
3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów
promocyjnych,
4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
7. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem
sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów
numeracji, na numer (+48 731 163 646) podany w papierowej wersji „Przeglądu
Piaseczyńskiego” W konkursie liczy się kolejność przyjścia SMS-a,
wyświetlonego na ekranie telefonu komórkowego z poprawną odpowiedzią od
godziny punkt 12.00, 28.02.2019 roku.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za
pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system
SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów
komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u
operatorów sieci komórkowych.
10. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł
w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie
nieprawidłowe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego
Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród
wymienionych w pkt 3 poniżej.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1.   Konkurs wygrywają osoby, które przesłały SMS-em poprawne odpowiedzi,
zgodnie z zasadami opisanymi w papierowej wersji „Przeglądu
Piaseczyńskiego”
2. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej poprzez
SMS-a zwrotnego na numer telefonu, z którego wysłany został SMS
konkursowy, nie później niż do końca dnia, w którym konkurs jest
organizowany. Nagrody wręczone zostaną w redakcji Przeglądu
Piaseczyńskiego w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A.
3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków
publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
5. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
6. Odbiór nagród Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.  Zwycięzca staje się
wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody,
a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania
nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania
sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gazety
oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych
może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.