Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  1. administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Jarosław Mika ul. Józefa Sierakowskiego, nr 12, lok. A, 05-500 Piaseczno. Dane kontaktowe: Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno, tel. 731 163 646, email: biuro@przegladpiaseczynski.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
  3. podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) i f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osoba, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
  5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Pani/Pana trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
  6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego Pani/Pana członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  9. podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama