Wójt usłyszała zarzuty

0
1099

Wójt Lesznowoli została tydzień temu zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA. To wynik trwającego 1,5 roku śledztwa wszczętego na wniosek CBA po wielomiesięcznej kontroli w urzędzie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Marię Jolantę Batycką-Wąsik 10 lipca nad ranem. Zatrzymanie odbyło się na polecenie prokuratora.

CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w listopadzie 2017 roku. Śledztwo, w wyniku którego prokurator postawił wójt zarzuty, zakończyło się w lipcu br.

– W toku prowadzonych czynności zgromadzono materiał wskazujący na możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podjęcie niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł i tym samym wyrządzeniem szkody w majątku gminy – poinformowało w lipcu CBA. – Ustalenia śledczych wskazują ponadto na przekroczenie uprawnień w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012 – 2015, poprzez niezasadne umarzanie należności podatkowych na rzecz szeregu powiązanych ze sobą spółek, w celu osiągnięcia przez te spółki korzyści majątkowej w wysokości ok. 2,6 mln zł.

W 2017 roku CBA ustaliła, że nie zachodziła w tych przypadkach żadna z przesłanek uzasadniających ważny interes podatnika, gdyż z treści zeznań badanych podmiotów wynika, że nie osiągały one strat, a ich dochody w wielu wypadkach były wysokie.

– Zatrzymana została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie gdzie prokurator przedstawił jej 6 zarzutów popełniania przestępstw, w tym karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł ) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wydawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy – poinformował nas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej prok. Łukasz Łapczyński.

Wójt nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, złożyła krótkie wyjaśniania i odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora.

– Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny w dniu 12 lipca 2019 roku postanowił: „wniosku Prokuratora o zastosowanie wobec Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie uwzględnić” – podała w komunikacie na stronie internetowej gminy Agnieszka Adamus, Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami UG Lesznowola. – Ponadto, Sąd nie zastosował wobec Wójt Gminy Lesznowola żadnych innych środków zapobiegawczych.

Jak poinformował nas rzecznik prasowy prokuratury prokurator nie zgadza się z decyzją Sądu i złoży zażalenie na postanowienie Sądu.

Radni Gminy Lesznowola obecnej i poprzedniej kadencji wyrazili sprzeciw przeciwko trybowi zatrzymana pani wójt przez CBA. W poniedziałek, kiedy wójt wróciła do pracy, przywitali ją z kwiatami zarówno radni, jak i urzędnicy.

Zarzucane jej przestępstwa zagrożone są karą 10 lat pozbawienia wolności.