Regulamin konkursu wejściówki do Parku Trampolin Jump World

0
162

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest MIKAWAS sp. o.o. ul.Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno , NIP:1231415150
 2. Fundatorem nagrody: Trampoliny Jump World
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PrzegladRegionalny/, stronie https://www.facebook.com/PrzegladPiaseczynski/ (zwanej dalej“Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to”, udostępnienie, skomentowani „gram” na Fanpage.
 2. Konkurs trwa do momentu wykonania zadań przez 5 kolejnych uczestników
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu następnym za pośrednictwem wiadomości prywatnej na FB
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: Wygrywa pięć pierwszych osób, które udostępnią, polubią i w komentarzu napiszą GRAM pod postem dotyczącym konkursu
 2. W konkursie zostanie wybranych po 5 (liczba) zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zwycięzców wedle określonych kryteriów
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: podwójna wejściówka do Parku Trampolin
 2. Nagrodę można odebrać na miejscu.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 15.03.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.