REGULAMIN KONKURSU SMS PRZEPROWADZONEGO NA ŁAMACH TYGODNIKA „PRZEGLĄD PIASECZYŃSKI”

0
1199

                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu  SMS-owego „Wiosenny konkurs”  jest wydawca tygodnika „Przegląd Piaseczyński” Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A
 2. Organizator  działa na zlecenie własne.
 3. Konkurs trwać będzie w dniach podanych w papierowym wydaniu Gazety 22.03.2018 od godz.12.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu  może być  wyłącznie pełnoletnia  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Polski,  która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
  2. Konkurs polega na nagrodzeniu  Uczestników, którzy  wyślą smsa z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane w konkursie, opublikowane w papierowej wersji „ Przeglądu Piaseczyńskiego” .
  3. W SMS  konkursowym  dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści  obsceniczne, rasistowskie, lub  inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
  4. Przesłanie  SMS-a  konkursowego  oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
  5. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny z informacją o wygranej na zasadach ustalonych w papierowej wersji wydania „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:
   1. powinno być wynikiem osobistej wiedzy Uczestnika,
   2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  7. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, na numer( +48 501 091 480) podany w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego” W konkursie liczy się kolejność przyjścia SMS-a, wyświetlonego na ekranie telefonu komórkowego  z poprawną odpowiedzią od godziny punkt 12.00, 22.03.2018 roku.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
  9. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia  telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  10. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia  powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.
 2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
  1. Konkurs wygrywają osoby, które przesłały SMS-em poprawne odpowiedzi,  zgodnie z zasadami opisanymi  w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  2. Zwycięzcy  nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej i o  rodzaju wygranej nagrody  poprzez SMS-a zwrotnego na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy, nie później niż do końca dnia, w którym konkurs jest organizowany. Nagrody wręczane będą przez pracowników redakcji „Przeglądu Piaseczyńskiego” w miejscu odbioru nagrody, w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12 A  Data i miejsce przekazania nagrody  zostaną ustalone indywidualnie ze Zwycięzcą, wydanie nagród  nastąpi jednak nie później niż do 29 marca 2018r.
  3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  5. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
  6. Odbiór  nagród Zwycięzca  pokwituje swoim podpisem.  Zwycięzca  staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
  7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w  Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem  po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Gazety oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię