Negocjacje z SGGW

341

Władze gminy dążą do porozumienia z uczelnią.

Pod koniec października na posiedzeniu połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny pojawili się przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia pewnych spraw dotyczących gminy oraz uczelni. Stosunki na linii władze Konstancina-Jeziorny – SGGW od dłuższego czasu były nienajlepsze z powodu różnic zdań  na temat terenów SGGW położonych na obszarze gminy.

W trakcie listopadowej sesji radni przyjęli specjalne stanowisko odnoszące się do kwestii poruszonych na spotkaniu.

– Rada miejska potwierdza niniejszym wolę kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów i spraw, którymi we wzajemnych relacjach zainteresowane są Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i gmina Konstancin-Jeziorna. Sprawy te winny być rozwiązane możliwie szybko i niezależnie od siebie w ramach ogólnego, obejmującego wszystkie zagadnienia porozumienia, zaakceptowanego przez kompetentne organy stron – czytamy we wstępie.

Centrum Sportu przy Witaminowej

Rada zgodziła się na zawarcie ugody w sprawie o zaległe opłaty za użytkowanie wieczyste (lata 2008-2009 i dwa miesiące 2010), które należą się gminie. Według ugody gmina udzieli uczelni 50 procent zniżki od kwoty należnej (ponad 1 300 000 zł). Ponadto radni wyrazili zgodę na sprzedaż będących obecnie w dzierżawie wieczystej hektarów z 20-procentową bonifikatą (największa dotychczas udzielona przez gminę ulga wynosiła 10 procent). W trzecim punkcie władze Konstancina zadeklarowały chęć zakupu terenu SGGW znajdującego się pomiędzy ulicami Wilanowską, Witaminową i Od Lasu, gdzie miałoby powstać Gminne Centrum Sportu i Rekreacji. Poruszony został również wątek miejsc publicznych w Oborach oraz terenów użytkowanych przez lokalny klub piłkarski KS Konstancin.

– Rada wyraża wolę nabycia przez gminę uprzednio wydzielonych geodezyjnie na terenie sołectwa Obory ulic i miejsc publicznych. Rada miejska akceptuje nabycie tych nieruchomości z bonifikatą procentowo równą bonifikacie, której udzieli przy ewentualnej sprzedaży 191,2533 ha, o co zabiega SGGW – brzmi fragment stanowiska wysłanego do rektora – Rada oczekuje uregulowania przez SGGW statusu terenów, które użytkuje KS Konstancin, tak by ten klub sportowy mógł stabilnie działać i się rozwijać.

Jak na razie władze uczelni nie odniosły się jeszcze do stanowiska.

– Nie otrzymałem dotychczas żadnej odpowiedzi na nasze stanowisko – poinformował nas 11 grudnia przewodniczący rady miejskiej Konstancina-Jeziorny Andrzej Cieślawski.