Krajobraz (prawie) bez reklam

88

Uchwała krajobrazowa jest już gotowa. Mieszkańcy przez miesiąc mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów dokumentu.

Urzędnicy zakończyli prace nad zapisami uchwały, która ma przede wszystkim regulować kwestię umieszczania wszelkiego rodzaju reklam w przestrzeni publicznej gminy Piaseczno. Projekt uchwały został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków oraz zaopiniowany przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa i Państwową Straż Pożarną. Teraz przyszedł czas na opinie mieszkańców gminy. 5 września został wyłożony do publicznej wiadomości liczący 19 stron dokument. Projekt jest dostępny zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, jak i w Urzędzie Gminy. Publiczne wyłożenie zakończy się 26 września, a do 10 października mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący na naszym terenie działalność gospodarczą mają czas na składanie uwag. Po rozpatrzeniu uwag, radni podejmą decyzję w sprawie przyjęcia uchwały. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, jej zapisy zaczną obowiązywać na terenie całej gminy Piaseczno z uwzględnieniem okresu przejściowego. Vacatio legis ma potrwać minimum 12 miesięcy.

Nie tylko billboardy

Uchwała, która kojarzy się przede wszystkim z regulacją zasad umieszczania różnego rodzaju informacji reklamowych w przestrzeni publicznej, reguluje również kwestie dotyczące obiektów małej architektury (czyli ławek, donic, itp.) oraz ogrodzeń. Jej zadaniem jest bowiem ujarzmienie chaosu, a tym samym poprawa estetyki otaczającej nas rzeczywistości. Na kluczowym etapie prac nad uchwałą krajobrazową odbywają się konsultacje z zainteresowanymi tematem mieszkańcami. Ostatnie odbyły się w piątek 7 września, kiedy przedstawiono najważniejsze zapisy dokumentu. Uchwała reguluje kwestie dotyczące wysokości i rodzajów ogrodzeń, wielkości, liczby i rodzajów nośników reklamowych umieszczanych w poszczególnych miejscach oraz wyglądu obiektów tzw. małej architektury. Gminę podzielono na 4 obszary, do których stosują się różne zapisy. Najbardziej restrykcyjne dotyczą oczywiście ścisłego centrum miasta, nieco inne obszarów tzw. przemysłowo-handlowych, pozostałej części miasta oraz obszarów wiejskich. Kolejne konsultacje zapowiedziano w okolicach 26 września. Uchwała krajobrazowa reguluje wyłącznie kwestie formalne – co jest dopuszczalne, a co zakazane. Kwestie finansowe, czyli opłaty za umieszczanie reklam, regulować będzie inna uchwała – o opłacie reklamowej. Jednak ewentualna decyzja o opłatach zapadnie dopiero wtedy, gdy radni zagłosują za wejściem uchwały krajobrazowej.