Konstrukcja do usunięcia

2088

Na ulicy Żabiej kilka dni temu jeden z mieszkańców zbudował przed swoją posesją konstrukcję zajmującą pas drogi. Zdaniem Urzędu Gminy konstrukcja jest nielegalna.

Konstrukcja, która pojawiła się kilka dni temu na ul. Żabiej służyła właścicielowi sąsiedniej posesji do parkowania samochodów. Utrudniała jednocześnie przejazd przez ulicę i uniemożliwiła przejście po chodniku. Jak informuje Biuro Promocji, burmistrz zgodnie ze swoimi kompetencjami jako zarządca gminnej drogi publicznej, którą jest ulica Żabia, na podstawie art. 91 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 84 Kodeksu Wykroczeń nakaże dziś usunięcie samowolnie postawionej tam konstrukcji.

Znowelizowane w 2017 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dot. szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem wyraźnie określa, kto i kiedy może dokonywać zmiany w organizacji ruchu na określonych drogach. Wprowadzanie jakiegokolwiek oznakowania drogowego w pasie drogowym (w tym również urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) może się odbyć wyłącznie na podstawie stosownego projektu organizacji ruchu, który musi być zaopiniowany przez zarządcę drogi oraz zatwierdzony przez organ odpowiedzialny za zarządzanie ruchem.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samowolnie nie można dokonywać zmian w oznakowaniu drogowym znajdującym się w pasie drogowym. Dotyczy to również stawiania jakichkolwiek urządzeń jak słupki, bariery, siatki i ogrodzenia. Zastosowane przez osoby prywatne rozwiązanie na ul. Żabiej nie było uzgadniane z zarządcą drogi (Gminą Piaseczno)ani zarządcą ruchu (Starostwo Powiatowe). A zatem w świetle obowiązujących przepisów konstrukcja jaka została zainstalowana na ul. Żabiej jest nielegalna – informuje Biuro Promocji i Kultury. – Właściciele nieruchomości usytuowanej przy ul. Żabiej nie mogą dochodzić swoich ewentualnych praw w drodze działań faktycznych, gdyż służy temu droga prawna. Niedopuszczalne jest w szczególności podejmowanie takich działań, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi publicznej i innych mieszkańców.

W dniu dzisiejszym Straż Miejska usunęła z ul.Żabiej wybudowane przez właścicieli ogrodzenie.