Konserwator broni parku

0
983

Determinacja jednego z mieszkańców sprawiła, że historyczny park w Zamieniu zostanie wpisany do rejestru zabytków.

Jedyny teren zielony w północnej części gminy Lesznowola to pozostałości pochodzącego z XIX wieku folwarku Zamienie. Zespół dworsko-parkowy został wymieniony jako obiekt istotny ze względów historycznych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola” z 2011 roku. Nie pojawił się jednak jako teren wymagający ochrony w uchwalonym na początku 2012 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To zaś otworzyło drogę do jego zabudowy.

Kiedy w ubiegłym roku rozpoczęła się wycinka parkowej zieleni, zaniepokojeni mieszkańcy zainteresowali się sprawą i założyli stowarzyszenie, by móc występować jako strona postępowania. Na wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców Nowego Zamienia, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, po zapoznaniu się z sytuacją prawną nieruchomości, zapisami prawa miejscowego oraz stanem faktycznym, 2 listopada ub. r. wydał decyzję o wpisaniu całego zespołu dworsko-parkowego w Zamieniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Co powinno skutkować automatycznym wpisaniem do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), skoro nie zostało to zrobione dotychczas. Tak się jednak nie stało. Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik tłumaczyła opieszałość w tej sprawie brakiem okazji do konsultacji z radnymi (to kompetencja wójta, nie wymaga zgody radnych) oraz negocjacjami prowadzonymi z deweloperem w sprawie zakupu niewielkiego fragmentu terenu parku na rzecz gminy.

Ostatecznie rozpoczęcie ewentualnej wycinki drzew pod budowę wstrzymał konserwator zabytków, zaalarmowany przez Stowarzyszenie. Podjął bowiem decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wpisania zespołu parkowo-dworskiego do rejestru zabytków, wstrzymując jakiekolwiek działania na tym terenie do momentu wydania ostatecznej decyzji.

Radosna dla walczących o zabytkowy park mieszkańców decyzja pojawiła się w ubiegły piątek. Wówczas Robert Tyszek, najbardziej zaangażowany w sprawę członek Stowarzyszenia, poinformował mieszkańców o podjętej przez MWKZ decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków województwa mazowieckiego „układu przestrzennego dawnego folwarku Zamienie wraz z przyległymi gruntami”. To oznacza, że wszelkie podejmowane na objętym ochroną konserwatorską terenie działania należy konsultować z konserwatorem. Jak wynika z map ewidencyjnych, na terenie parkowych działek miało powstać 12 budynków wielorodzinnych. Czy nie powstaną? Według miejscowego planu zagospodarowania na tym terenie nadal dopuszczone jest budownictwo wielorodzinne. Jednak inwestor musiałby uzyskać zgodę konserwatora na ich wybudowanie.

Od decyzji MWKZ o wpisie folwarku Zamienie do rejestru zabytków zainteresowane strony mogą się jeszcze odwołać.