KONKURS WALENTYNKOWY

141

Prosimy o podanie imion najsłynniejszej literackiej pary kojarzącej się z balkonem w Veronie.

Dwie pierwsze osoby, które wyślą SMS z poprawną odpowiedzią 14 lutego o godz. 12.00 na nr telefonu: 731 163 646, otrzymają podwójne zaproszenie na koncert walentynkowy Kasi Dereń.

 

Regulamin konkursu:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu SMS-owego jest wydawca tygodnika „Przegląd Piaseczyński” Jarosław Mika z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A
  2. Organizator działa na zlecenie własne.
  3. Konkurs trwać będzie w dniach podanych w papierowym wydaniu Gazety 14.02.2019 od godz.12.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
  6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która dokona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy wyślą smsa z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane w konkursie, opublikowanym w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”.
  3. W SMS konkursowym dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
  4. Przesłanie SMS-a konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
  5. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny z informacją o wygranej na zasadach ustalonych w papierowej wersji wydania „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  6. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:
   1. powinno być wynikiem osobistej wiedzy Uczestnika,
   2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
   3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
   4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  7. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, na numer (+48 731 163 646) podany w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego” W konkursie liczy się kolejność przyjścia SMS-a, wyświetlonego na ekranie telefonu komórkowego z poprawną odpowiedzią od godziny punkt 12.00, 14.02.2019 roku.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  10. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
  1. Konkurs wygrywają osoby, które przesłały SMS-em poprawne odpowiedzi, zgodnie z zasadami opisanymi w papierowej wersji „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  2. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej poprzez SMS-a zwrotnego na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy, nie później niż do końca dnia, w którym konkurs jest organizowany. Nagrody wręczone zostaną w KDK ul. Mostowa 18, Konstancin- Jeziorna, 16 lutego przed koncertem walentynkowym Kasi Dereń.
  3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  5. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
  6. Odbiór nagród Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.  Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
  7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie Gazety oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.