Jednogłośny sprzeciw

0
347

Na specjalnych sesjach Rada Powiatu Piaseczyńskiego i Rada Miejska Piaseczna przyjęły stanowiska, w których zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym przebiegom tras Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Sesja powiatowa odbyła się w piątek 6 marca, a sesja w gminie Piaseczno w poniedziałek 9 marca. Zarówno radni powiatowi, jak i miejscy podjęli uchwały, w których zdecydowanie sprzeciwiają się zaproponowanemu przebiegowi tras.

Uznali, że każdy z wariantów OAW miałby rujnujący charakter dla ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gmin powiatu piaseczyńskiego, odzwierciedlonego w już obowiązujących dokumentach planistycznych. Miałby również skrajnie negatywny, niszczący wpływ na środowisko, w tym niezwykle rzadkie, ściśle chronione ekosystemy torfowo-bagienne.

Ferment i niepokój

Obydwie rady negatywnie oceniły formę przeprowadzenia konsultacji społecznych i zakres przedstawionych do oceny danych, zawierających uchybienia formalne oraz brak skomunikowania proponowanych tras Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej z lokalną infrastrukturą. Zapisy o takim brzmieniu znalazły się w obydwu uchwałach.

– Tryb informowania społeczeństwa o tym projekcie był absolutnie naganny – uznał Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna. – Przez lata budujemy strukturę dokumentów krajową, wojewódzką oraz politykę przestrzenną w różnych formach i w różnych dokumentach, które są wskazane w odpowiednich ustawach. Wrzucanie tego projektu zupełnie z boku, bez wskazania, w jaki sposób będzie implementowany, w jakim trybie będzie realizowany, wywołuje jedynie ferment i niepokój społeczny.

Po śladzie DK50

Stanowiska Powiatu i Gminy zostaną przekazane instytucjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W uzasadnieniu uchwał zostały zawarte szczegółowe uwagi. Trafią tam też listy protestujących mieszkańców, które zostały złożone w Urzędzie Gminy.

Radni powiatowi wskazali alternatywny przebieg trasy po śladzie istniejącej DK 50 i wyrazili gotowość współpracy i szukania najlepszych rozwiązań na każdym etapie inwestycji. Mocniejszy zapis w tej kwestii znalazł się uchwale podjętej w gminie: Rada Miejska w Piasecznie oczekuje szybkiego i jednoznacznego przedstawienia analizy lokalizacyjnej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w obecnym śladzie drogi krajowej DK50.

PiS się wstrzymał

Podczas głosowania nad uchwałami od głosu wstrzymali się radni z Prawa i Sprawiedliwości.

– To dopiero pierwszy etap konsultacji, uważam, że taka forma działania jest niewłaściwa i moim zdaniem ma wartość na poziomie pisania postów na Facebooku – powiedział powiatowy radny PiS Sergiusz Muszyński. – Dziś spotkałem się z ministrem Marcinem Horałą, pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i wydaje mi się, że właśnie rozmowa z odpowiedzialnymi osobami byłaby właściwą drogą.

Wicestarosta Zdzisław Lis oraz radna powiatowa Magdalena Mika-Kosior w odpowiedzi poinformowali o próbach zaproszenia na organizowane konsultacje reprezentantów ministerstwa infrastruktury czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale w odpowiedzi usłyszeli, że nie jest to właściwy moment. Tego typu konsultacje będą możliwe dopiero po zebraniu uwag. Termin ich składania minął 10 marca.

Głos mieszkańców

– Skoro przekazano do konsultacji projekt, to oczekują zajęcia stanowiska, stąd przyjmujemy stanowisko w oparciu o uwagi mieszkańców. Odnosimy się merytorycznie do tych danych, które otrzymaliśmy. – zauważył radny Sylwester Puchała. Głos w sprawie zajęli również obecni na sesji powiatowej reprezentanci gmin Tarczyn i Lesznowola.

– Popieramy potrzebę rozwoju infrastruktury drogowej, ale oczywiście jesteśmy zdania, że należy uwzględnić głos mieszkańców – mówiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

– Państwa stanowisko w pełni odzwierciedla stanowisko mieszkańców naszej gminy – przekazał zastępca wójta Lesznowoli Mirosław Wilusz i zaznaczył, że do gminy Lesznowola drogą oficjalną nie wpłynęła żadna informacja o konsultacjach dla CPK.