Dyskusja nad strategią ochrony zdrowia

0
284

Tworzenie miniparków, ograniczenie ruchu samochodowego i „kawa za złotówkę” dla seniora – te oraz inne pomysły znalazły się w szkicu strategii ochrony zdrowia, nad którym w czwartek zastanawiali się radni Konstancina-Jeziorny.
W czwartek 15 grudnia na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie odbyła się dyskusja na temat szkicu strategii ochrony zdrowia w gminie. Autorem dokumentu jest radny Tomasz Nowicki, którego wspierał obecny na spotkaniu były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk.
– W październiku bieżącego roku zgłosiłem się do programu Fundacji Szkoła Liderów „Budowanie strategii w samorządach”. Spośród dwóch ścieżek – edukacyjnej i zdrowia – zdecydowałem się na wybór ścieżki zdrowia. Wynika to z dwóch sytuacji: pierwsza odnosi się do kwestii statusu Uzdrowiska przez Konstancin-Jeziornę i wykonania operatu uzdrowiskowego. Druga odnosi się do strategii rozwoju placówek medycznych, tzw. SPZOZ i odpowiedzenia na pytanie o ich przyszłość. Wszystko to, a także działania profilaktyczne itp. składają się na opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia ochrony zdrowia gminy Konstancin-Jeziorna” – mówi Tomasz Nowicki. – Dzięki udziałowi w programie i dotarciu do jego trzeciego etapu, otrzymałem możliwość wsparcia mentorskiego w postaci dr. n.med. Tadeusza Jędrzejczyka. Podczas tych trzech etapów przy wsparciu Fundacji oraz pana doktora opracowałem szkic Strategii Ochrony Zdrowia w Konstancinie-Jeziornie. Na sesji rady miejskiej w dniu 23.11.2016 r. zaprezentowałem radnym ogólne ramy programu i poinformowałem o możliwości dalszej współpracy w celu wypracowania dokumentu. Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem i radni wyrazili chęć współpracy – dodaje.
Miniparki, plaża miejska i „kawa za złotówkę” dla seniora
Do wyzwań, przed którymi stoi gmina, zalicza się przedsięwzięcie działań o charakterze lokalnym zachęcających do posiadania dzieci, wspieranie aktywności osób starszych, a także utrzymanie uzdrowiskowego charakteru Konstancina. Celem stworzenia strategii jest uzupełnienie planów rozwojowych gminy o cel mieszkańców, jakim jest poprawa stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia.
W szkicu znalazły się między innymi takie punkty jak: poszerzenie obszaru Parku Zdrojowego, tworzenie miniparków dla mieszkańców np. na terenie Placu Sportowego czy Skolimowa, ograniczenie ruchu samochodowego w strefie „A”, dążenie do budowy nowych ośrodków o charakterze leczniczo-uzdrowiskowym i stworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych (np. plaży miejskiej), a także współpraca partnerska z innymi uzdrowiskami. Ponadto nie zabrakło również pomysłu stworzenia kampanii picia wody z kranu, która jest zdrowa i bezpieczna, instalacji poidełek w każdej szkole, stolików do gry w szachy w parku, integracji mieszkańców na świeżym powietrzu, organizacji rajdów rowerowych oraz podjęcia współpracy z lokalnymi restauracjami, które zachęcałyby seniorów do wyjścia z domu na „kawę za złotówkę”.
– Dla mnie jest ważne, żeby patrzeć na uzdrowisko globalnie w sensie zachęcania turystów do przyjazdu, ale też, żeby mieszkańcy utożsamiali się z Konstancinem i na pytanie: „czym dla mnie jest Konstancin” w tych odpowiedziach padało hasło „uzdrowisko” – powiedział radny Tomasz Nowicki, prezentując swoje pomysły komisji.
Poruszona została również kwestia tzw. SPZOZ-ów, czyli Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Pojawia się dylemat, czy w związku ze spadkiem liczby pacjentów, którzy coraz częściej korzystają z prywatnych placówek, należy je remontować i podnosić ich standardy, czy też nie lepiej przekształcić je np. w dom opieki senioralnej.
Ogrom pracy, debaty, rozmowy i konsultacje
– To jest szkic do dyskusji, aby właśnie stworzyć podstawy do dalszego działania – zakończył radny, po czym głos zabrał Tadeusz Jędrzejczyk.
– Warto myśleć o strategii jako takiej inicjatywie, gdzie radni, burmistrz, urząd są liderami społeczności lokalnej, ale razem z nią tę strategię budują – zauważył były prezes NFZ, zwracając uwagę na rolę konsultacji społecznych.
Następnie członkowie komisji wyrazili swoją opinię na temat dokumentu.
– Mam świadomość, że tworząc taką strategię na kilka lat, to musi być ogrom pracy, debaty, rozmowy, konsultacje – powiedziała radna Grażyna Chojnowska.
Radne – Komisja Uzdrowiskowa składa się z samych kobiet – zastanawiały się nad tym, jakie możliwości w tym zakresie ma rada miejska oraz w jaki sposób zachęcić mieszkańców do aktywności w gminie. Ostatecznie komisja jednogłośnie poparła podjęcie działania w celu wypracowania strategii ochrony zdrowia w gminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię