Budżet z długą perspektywą

416

Oprócz tradycyjnego projektu budżetu na przyszły rok, burmistrz opracował również plan inwestycji do 2025 roku. W 2020 r. czekają nas bowiem inwestycyjne cięcia.

Prace nad budżetem na 2020 r. były bardzo intensywne. Wydawało się, że ma to związek przede wszystkim z przewidywanymi niższymi wpływami do budżetu w związku ze zmianami w prawie podatkowym. Okazuje się jednak, że włodarze Piaseczna myśleli o budżecie bardziej długofalowo. Lista potrzeb jest oczywiście długa, zwłaszcza w obszarze inwestycji drogowych oraz ochrony zabytków. Wszystkich zadań nie da się zrealizować równocześnie. Każdego roku też radni wyrażają w imieniu swoim i mieszkańców niezadowolenie z braku okolicznych ulic, placów czy szkół w planach wydatków. „Plan pięcioletni” pokazuje wstępnie zaproponowany kierunek działań i priorytety związane z inwestycjami i remontami.

Za rok, może dwa

Dzięki temu radni mogą poczuć się uspokojeni, że wymagająca budowy chodnika i poprawy nawierzchni droga w ich miejscowości ma szansę na inwestycje, jeśli nie w przyszłym roku, to w następnym. Jednocześnie narzędzie to pozwoli lepiej realizować prace projektowe czy wprowadzać niezbędne zmiany miejscowych planów zagospodarowania. I ułatwi planowanie budżetów inwestycyjnych w latach przyszłych.

Budżet na 2020 rok dla Piaseczna tradycyjnie ma być rekordowy. Gmina zakłada dochody na poziomie blisko 600 mln złotych. Wydatki pochłonąć mają jednak znacznie więcej – 662 mln zł. Deficyt ma zostać pokryty głównie dzięki emisji obligacji.  Niespodzianek w podziale budżetowego tortu nie ma. Tradycyjnie największy wydatek to oświata – blisko 210,5 mln złotych. Wydatki na świadczenia rodzinne (czyli 500+ i podobne) wyniosą niecałe 138 mln zł. Transport i łączność mają pochłonąć blisko 89 mln złotych.  Na gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami, Gmina wyda 68,5 mln złotych.

Inwestycje obcięte o 25%

Tylko 92 mln złotych Gmina zamierza przeznaczyć w przyszłym roku na zadania inwestycyjne. W budżecie na 2019 r. było to blisko 119 mln złotych.  W większości kontynuowane będą już rozpoczęte zadania. Ponad połowa tego budżetu (48 mln zł) jest przeznaczona na zadania drogowe. W przyszłym roku ma się rozpocząć przebudowa m.in. ul. 11 Listopada w Zalesinku, ul. Czajewicza w Piasecznie czy kontynuacja budowy ul. Cyraneczki w Julianowie i przebudowa odcinka ul. Dworcowej od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej. Gmina będzie też dalej rozbudowywać szkołę w Głoskowie i zamierza zbudować halę sportową w szkole w Złotokłosie. Kontynuowane będą prace nad modernizacją zabytkowych obiektów. Powinna się rozpocząć przebudowa Starej Remizy w centrum miasta. W przypadku pozostałych budynków, będą to raczej tylko prace projektowe. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w latach następnych.

Teraz radni mają czas na przygotowanie swoich wniosków i uwag do uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ostatecznym kształcie uchwała będzie głosowana pod koniec grudnia.