Absolutorium bez zastrzeżeń

Radni jednogłośnie przyznali absolutorium burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi.

 

Podczas pierwszej sesji Rady Gminy w nowym Ratuszu radni zajęli się między innymi zatwierdzaniem sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 oraz podsumowaniem działań burmistrza w zakresie realizacji zatwierdzonego przez nich na ubiegły rok budżetu. Zarówno opinia RIO, jak i Komisji Rewizyjnej była jednoznacznie pozytywna. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Jacyna zwróciła tylko uwagę na to, że nie wszystkie pieniądze, które można by przeznaczyć na profilaktykę uzależnień od alkoholu i innych substancji, zostały przez gminę wykorzystane. Zarówno w przypadku sprawozdania, jak i absolutorium wszyscy obecni na obradach w ubiegłą środę 27 czerwca radni (14 osób) głosowali na tak.
– Bardzo dziękuję z udzielone absolutorium – powiedział po głosowaniu Kazimierz Jańczuk. – Chcę mocno podkreślić, że jest to efekt bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską, a wszystko zmierza do tego, byśmy jak najlepiej odpowiadali na potrzeby mieszkańców.
Dochody za 2017 były wyższe niż rok wcześniej i wyniosły blisko 153 mln złotych, co oznacza realizację planu na poziomie 100,53%. Wydatki wyniosły 164 mln złotych, co stanowiło 96,45% planu. Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wyniosło 664 tys. zł. i wynikało z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach 2011-2015. Ubiegły rok samorząd zamknął deficytem budżetowym w kwocie nieco ponad 11 mln zł.